மனதில் இருப்பதை தைரியமாய்ச் சொல் !


Post a Comment

உங்களின் மறுமொழிகளை இடுங்கள் !