தொண்டு செய்யும் அடிமை

(சுயராஜ்யம் வேண்டுமென்ற பாரதவாசிக்கு ஆங்கிலேய உத்தியோகஸ்தன் கூறுவது)
[நந்தனார் சரித்திரத்திலுள்ள ‘மாடு தின்னும் புலையா - உனக்கு மார்கழித் திருநாளா’ என்ற பாட்டின் வர்ணமெட்டு]


தொண்டு செய்யும் அடிமை! - உனக்குச்
சுதந்திர நினைவோடா?
பண்டுகண்ட துண்டோ - அதற்குப்
பாத்திர மாவாயோ? (தொண்டு)

ஜாதிச் சண்டை போச்சோ? - உங்கள்
சமயச் சண்டை போச்சோ?
நீதிசொல்ல வந்தாய் - கண்முன்
நிற்கொ ணாது போடா! (தொண்டு)

அச்சம் நீங்கி னாயோ? - அடிமை!
ஆண்மை தாங்கினாயோ?
பிச்சைவாங்கிப் பிழைக்கும் - ஆசை
பேணுத லொழித்தாயோ? (தொண்டு)


கப்ப லேறுவாயோ? - அடிமை!
கடலைத்தாண்டு வாயோ?
குப்பை விரும்பும்நாய்க்கே - அடிமை!
கொற்றத் தவிசுமுண்டோ? (தொண்டு)

ஒற்றுமை பயின்றாயோ? - அடிமை!
உடம்பில் வலிமையுண்டோ!
வெற்றுரை பேசாதே – அடிமை!
வீரியம் அறிவாயோ? (தொண்டு)

சேர்ந்து வாழுவீரோ? உங்கள்
சிறுமைக் குணங்கள் போச்சோ?
சோர்ந்து வீழ்தல்போச்சோ - உங்கள்
சோம்பரைத் துடைத்தீரோ? (தொண்டு)

வெள்ளை நிறத்தைக் கண்டால் - பதறி
வெருவலை ஒழித்தாயோ?
உள்ளது சொல்வேன்கேள் - சுதந்திரம்
உனக்கில்லை மறந்திடடா. (தொண்டு)

நாடு காப்பதற்கே - உனக்கு
ஞானஞ் சிறிதுமுண்டோ?
வீடுகாக்கப் போடா – அடிமை!
வேலைசெய்யப் போடா! (தொண்டு)

சேனை நடத்துவாயோ? - தொழும்புகள்
செய்திட விரும்பாயோ?
ஈனமான தொழிலே - உங்களுக்கு
இசைவதாகும் போடா! (தொண்டு)

0 மறுமொழிகள்:

Post a Comment

உங்களின் மறுமொழிகளை இடுங்கள் !