பாரத நாடு

[ராகம் - ஹிந்துஸ்தானி]

பல்லவி

பாருக்குள்ளே நல்ல நாடு -- எங்கள்
பாரத நாடு.

சரணங்கள்

ஞானத்தி லேபர மோனத்தி லே -- உயர்
மானத்திலே அன்ன தானத்திலே,
கானத்தி லேஅமு தாக நிறைந்த
கவிதையி லேஉயர் நாடு -- இந்தப் (பாருக்) 1

தீரத்தி லேபடை வீரத்திலே -- நெஞ்சில்
ஈரத்தி லேஉப காரத்திலே,
சாரத்தி லேமிகு சாத்திரங் கண்டு
தருவதி லேஉயர் நாடு -- இந்தப் (பாருக்) 2

நன்மையி லேஉடல் வன்மையிலே -- செல்வப்
பன்மையி லேமறத் தன்மையிலே,
பொன்மயி லொத்திடும் மாதர்தம் கற்பின்
புகழினி லேஉயர் நாடு -- இந்தப் (பாருக்) 3

ஆக்கத்தி லேதொழில் ஊக்கத்திலே -- புய
வீக்கத்தி லேஉயர் நோக்கத்திலே,
காக்கத் திறல்கொண்ட மல்லர்தம் சேனைக்
கடலினி லேஉயர் நாடு -- இந்தப் (பாருக்) 4

வண்மையி லேஉளத் திண்மையிலே -- மனத்
தண்மையி லேமதி நுண்மையிலே,
உண்மையி லேதவ றாத புலவர்
உணர்வினி லேஉயர் நாடு -- இந்தப் (பாருக்) 5

யாகத்தி லேதவ வேகத்திலே -- தனி
யோகத்தி லேபல போகத்திலே
ஆகத்தி லேதெய்வ பக்திகொண் டார்தம்
அருளினி லேஉயர் நாடு -- இந்தப் (பாருக்) 6

ஆற்றினி லேசுனை யூற்றினிலே-தென்றல்
காற்றினி லேமலைப் பேற்றினிலே
ஏற்றினி லேபயன் ஈந்திடுங் காலி
இனத்தினி லேஉயர் நாடு -- இந்தப் (பாருக்) 7

தோட்டத்தி லேமரக் கூட்டத்திலே -- கனி
ஈட்டத்தி லேபயிர் ஊட்டத்திலே
தேட்டத்தி லேஅடங் காத நிதியின்
சிறப்பினி லேஉயர் நாடு -- இந்தப் (பாருக்) 8

0 மறுமொழிகள்:

Post a Comment

உங்களின் மறுமொழிகளை இடுங்கள் !